Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN IDEKAWEBDESIGN.BE
Idekawebdesign.be p 1/2 Deze voorwaarden behelzen alle contractuele betrekkingen tussen Idekawebdesign.be (hierna “Idekawebdesign.be”), een handelsnaam voor de samenwerking tussen Inge De knop, lekedorpstraat 53 | 8600 Leke | België, met ondernemingsnummer BE 0564.809.125 enerzijds en kopers en gebruikers van de website www.Idekawebdesign.be en eventuele daar naartoe ge-redirecte websites (hierna: “koper”) anderzijds.
1. Toepasselijkheid
Verkopen en transacties worden enkel door huidige Algemene Voorwaarden geregeld, behoudens andersluidend uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Idekawebdesign.be. Iedere bestelling sluit de automatische aanvaarding in van deze voorwaarden in alsook de verbintenis van de koper zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet in te roepen. Idekawebdesign.be kan ertoe bewogen worden specifieke bepalingen van de Algemene Voorwaarden te wijzigen, het is daarom noodzakelijk deze bij elke voorlegging te herlezen. Door verbinding te maken met onze website(s) verbindt de koper zich ertoe de Algemene Voorwaarden die hierop staan te respecteren.
2. Vertegenwoordiging
De aangestelde, de medewerker of de echtgenoot/echtgenote van de koper vertegenwoordigt hem/haar en is verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover de koper. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.
3. Offerte
De geoffreerde prijs wordt als richtprijs gegeven, die de koper aanvaardt en omvat de diensten en producten beschreven op de website. Idekawebdesign.be behoudt zich het recht voor prijzen op elk moment te wijzigen, al zullen bij facturatie de tarieven worden gehanteerd die op het moment van plaatsing van de bestelling op de website voorkomen en voor zoverre de bestelling de beschreven diensten en functionaliteiten niet overschrijdt. Bij overschrijding kan elke bijkomende programmatie, registratie, tekstcreatie of –aanpassing onderwerp uitmaken van een aangepaste offerte en extra kosten met zich meebrengen, waarvan Idekawebdesign.be de koper steeds vooraf zal verwittigen. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Alle prijsvoorstellen en geafficheerde prijzen zijn onder voorbehoud van aanvaarding van de te creëren website. Idekawebdesign.be behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren. Alle prijzen zijn in EURO en exclusief BTW, tenzij specifiek anders vermeld.
4. Bestelling
Het bezorgen van afbeeldingen, teksten en/of informatie over de te creëren website van de koper aan Idekawebdesign.be impliceert dat de koper de uitvoering van het werk aan Idekawebdesign.be toevertrouwt en hem in elke situatie voor alle veroorzaakte kosten te vergoeden.
5. Termijnen
Alle vermelde termijnen zijn enkel ten aanwijzende titel aangeduid en het overschrijden ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding van het contract of schadevergoeding. Indien vertraging wordt opgelopen, om welke reden dan ook, kan de koper hoogstens de bestelling annuleren (vide infra) en geenszins kosten van of schadevergoedingen eisen van Idekawebdesign.be.
6. Overmacht
Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Idekawebdesign.be verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hen aangegaan verbintenissen, ontheffen Idekawebdesign.be van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding behouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Idekawebdesign.be als bij haar onderaannemers en leveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.
7. Annulatie
Bestellingen kunnen kosteloos worden geannuleerd zolang er geen werkzaamheden werden gestart door de designers en/of copywriters van Idekawebdesign.be, de voorschotfactuur nog niet werd voldaan en zolang deze melding schriftelijk wordt gedaan. Bij annulaties nadat de werkzaamheden werden gestart, blijft het voorschotbedrag steeds verschuldigd en zal enkel het saldo minus de eventuele reeds gemaakte kosten terugvorderbaar zijn.
8. Facturatie & Betaling
Tenzij anders overeengekomen wordt een voorschotfactuur opgemaakt bij bestelling ten bedrage van de helft van het projectbedrag. Werkzaamheden worden pas aangevangen na volledige betaling van deze factuur. Het saldo wordt gefactureerd bij oplevering, i.e. publicatie van de website. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum en zonder disconto. Wanneer het de koper toegelaten is de prijs van de producten in gedeeltelijke betalingen te regelen, betekent de niet-naleving van één van de termijnen de onmiddellijke opeisbaarheid van het nog verschuldigde saldo en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De betalingen worden steeds aangerekend op de regeling van de oudste schuld en, bij voorrang, op de vervallen verwijlinteresten en de eventuele kosten. Bijkomstige werkzaamheden die de inbegrepen diensten en services (zie website) overschrijden, bijkomende tekstopdrachten, extra domainregistraties en/of –verlengingen worden steeds separaat gefactureerd en kunnen onderwerp uitmaken van aangepaste betaaltermijnen en –condities. Bij laattijdige of onvolledige betaling wordt factuur in kwestie, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege vermeerderd en dit zonder enige ingebrekestelling met een forfaitaire vergoeding van 15,00 % en met een minimum van EUR 100,00, vermeerderd met een conventionele verwijlinterest van 1,50% per maand.
9. Betwisting
Iedere betwisting, welke deze ook is, moet aan Idekawebdesign.be toegestuurd worden bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na oplevering. Deze termijn is bindend.
10. Ontbinding
Indien facturen laattijdig of onvolledig worden betaald, behoudt Idekawebdesign.be zich het recht voor alle contracten, welke in uitvoering zijn, te ontbinden en dit bij middel van het opsturen van een aangetekend schrijven, dat de ontbinding doet verlopen van rechtswege. In geval van ontbinding en/of afgelasting van het contract, ten laste van de koper, zal aan Idekawebdesign.be een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 50,00 % van de totale verkoopprijs als vergoeding, wat geen belemmering vormt voor Idekawebdesign.be om een vergoeding te vragen die hoger ligt, indien Idekawebdesign.be het bewijs voorlegt dat zijn schade hoger ligt dan deze 50,00 %. Het reeds betaalde voorschot wordt hierop aangerekend.
11. Risico’s en schadebeding
De risico’s zijn ten laste van de koper vanaf oplevering van de website. Idekawebdesign.be loopt geen enkele verantwoordelijkheid op ten gevolge van vertraging, het ontbreken van ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN IDEKAWEBDESIGN.BE Idekawebdesign.be p 2/2 informatie of het slecht of niet functioneren van de site na oplevering. Idekawebdesign.be waarborgt geen schade die het gevolg is van het niet-naleven van de werkings- en onderhoudsvoorschriften door de koper. De koper is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij online zet of vraagt online te zetten. Hij verbindt zich ertoe om alle regels en reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren zoals daar onder meer zijn: gedragscode, bescherming van het privé-leven, respect voor intellectuele eigendomsrechten. De koper garandeert dat derden geen rechten kunnen laten gelden op de gegevens en het materiaal dat ter beschikking van Idekawebdesign.be wordt gesteld en beschermt Idekawebdesign.be tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de website. Idekawebdesign.be verwerpt elke aansprakelijkheid inzake eventuele schade aan de informaticasystemen van de koper ten gevolge van diens bezoek aan de website, alsook eventuele geleden schade ten gevolge van het, al dan niet tijdelijk, onbeschikbaar zijn van de website. De koper is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij online zet of laat zetten. Wanneer Idekawebdesign.be vermoedt dat geplaatste inhoud in strijd is met de wettelijke voorschriften en/of ethische normen en/of schade kan toebrengen aan derden, behoudt Idekawebdesign.be het recht de website ten allen tijde tijdelijk offline te halen zonder dat de koper rechten op wat voor schadevergoeding ook kan eisen.
12. Registratie van domeinnamen
De koper geeft opdracht tot registratie van domeinnamen. Hierbij erkent hij kennis genomen te hebben van en aanvaardt hij de Algemene Voorwaarden van de domeinregistratie van de vzw DNS Belgium (www.dns.be). Idekawebdesign.be draagt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de koper welke een inbreuk zou uitmaken op rechten van derden. De klant zal Idekawebdesign.be vrijwaren van aanspraken van derden ingevolge de registratie van domeinnamen.
13. Hosting & veranderen van provider
Wanneer de koper van provider wenst te veranderen of beroep doet op andere opdrachtnemers dan Idekawebdesign.be is hij/zij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige software om de site goed te laten functioneren.
14. Opzeggingstermijn hosting & domeinnaamregistratie
Wanneer de koper van provider wenst te veranderen of de registratie van de domeinnaam wenst over te dragen naar een andere partij brengt hij/zij Idekawebdesign.be daar ten laatste één maand voor verlenging van de hosting en domeinnaam schriftelijk van op de hoogte. Zoniet wordt de hosting en domeinnaam verlengd voor een periode van 1 jaar.
15. Eigendomsvoorbehoud
Idekawebdesign.be behoudt de volle eigendom van de goederen tot op de volledige betaling van de prijs, de taksen en de bijhorigheden. In geval van niet volledige betaling van de prijs en van de bijhorigheden, in geval van beslag ten laste van de koper, aanvraag tot concordaat, dagvaarding in faling, publicatie van een geprotesteerde wissel of het in vereffening stellen van de medecontractant, behoudt Idekawebdesign.be zich het recht voor, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de ontbinding van het contract, de annulering en/of de onderbreking van alle bestellingen, zonder dat een vergoeding verschuldigd is. De koper verbindt er zich toe Idekawebdesign.be onmiddellijk te verwittigen en dit op straffe van schadevergoeding, van elk beslag dat door een derde zou uitgevoerd worden. De koper verbindt er zich toe Idekawebdesign.be in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht het beheer van niet-betaalde websites terug over te nemen en eventuele domainregistraties niet te verlengen.
16. Bevoegde rechtbank
Iedere betwisting betreffende dit contract wordt uitsluitend geregeld volgens het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Veurne bevoegd. Alle contractuele verbintenissen ontstaan tussen koper en Idekawebdesign.be worden geacht ontstaan te zijn in een van de maatschappelijke zetels van Idekawebdesign.be.
17. Privacy
Persoonsgegevens van kopers worden opgenomen in het klanten- en/of prospectenbestand van Idekawebdesign.be. De gegevens worden opgeslagen om bestellingen te kunnen verwerken en om promotionele berichtgeving te verzenden. Idekawebdesign.be verbindt zich ertoe om al het mogelijke te doen teneinde persoonlijke gegevens zo te beschermen dat vermeden kan worden dat deze vertekend, beschadigd of op onrechtmatige wijze aan derden meegedeeld worden. Kopers kunnen te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief om geen e-mails meer te ontvangen.
18. Vertrouwelijkheid
Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en knowhow, alsook eender welk soort document waarvan hij/zij kennis kregen tijdens de uitvoering van de werken, niet te verspreiden of te communiceren of te laten verspreiden of communiceren door derden of indirect te gebruiken tenzij de andere partij hier vooraf uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven. Deze verplichting geldt zolang de betreffende informatie ene vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na beëindiging van de overeenkomst.
19. Naamvermelding
koper Idekawebdesign.be behoudt zich het recht voor de naam, toenamen en URL’s, alsook afbeeldingen en omschrijving aangaande de gecreëerde website te vermelden op Idekawebdesign.be websites en/of andere marketingkanalen als referentie in de portfolio van eerdere realisaties. De koper kan dit vermijden door voor de publicatie een schriftelijk verzoek tot niet-vermelding te richten aan Idekawebdesign.be.
20. Auteursrechten
De inhoud van de Idekawebdesign.be websites en elke andere publicatie blijft eigendom van Idekawebdesign.be of haar partners. Iedere gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud op welke manier of drager ook, dient voorafgegaan te worden van uitdrukkelijke toestemming. Alle door onze diensten aangeboden informatie, inhoud, bestanden en software zijn beschermd volgens de Belgische en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendom en copyright. Idekawebdesign.be kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor overtredingen door een gebruiker/koper of voor diens handelingen op de website.
21. Overdracht van rechten Idekawebdesign.be behoudt het eigendom van alle opgeleverde ontwerpen, domains en teksten tot de publicatie en de volledige betaling van de verschuldigde sommen. Bij conforme betaling worden de intellectuele rechten op het afgeleverde product integraal overgedragen naar de koper, die geen extra vergoeding verschuldigd is bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde of andere media van ontwerp, beeldmateriaal en/of teksten. Voor gebruik of hergebruik van intellectuele rechten aangaande het gebruik van de WordPress® open source software wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden en licentieovereenkomsten van WordPress®.